Om oss

Vårt formål

Stiftelsens virke skal være basert på AA`s 12 trinn innenfor behandling og utdanning. Den skal også bidra til utvikling av bedre forskningsmetoder for å måle effekt av 12 trinns behandling.

Stiftelsen skal:

 • bidra til økt livskvalitet for familiemedlem/pårørende som lider under en pårørendes rusproblemer, og gi samme tilbud til mennesker som har et aktivt problemfylt rus bruk
 • være en samarbeidspart for det offentlige hjelpeapparat
 • utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner
 • bidra til tverrfaglig samarbeid og økt kompetanse innenfor rusfeltet gjennom å skape
 • behandlings/oppfølgingstilbud og arenaer for utdannelse/opplysning
 • bidra til økt forskning innen rusfeltet generelt, og 12 trinn modellen spesielt

Bakgrunnsinformasjon

Internasjonale sertifisering

Vi er sertifisert til å anvende ICD-10 og DSM-IV, som er kartleggings verktøy basert på diagnosekriteria fra Verdens helseorganisasjon, (WHO /ICD-10) og den Amerikanske Psykologi Forening. (APA/ DSM- IV) Einar Kaasen har 8 års erfaring i arbeidet med disse
kartleggingsverktøy, og vedlikeholdt sertifikatet annen hvert år.

Kartleggingen gjøres både for ungdom, 13-19 år og voksne over 20 år. Kartleggingen etter disse diagnosekriteria bedømmer om en person har utviklet misbruk/skadelig bruk, eller avhengighet til ett eller flere psykoaktive stoffer i den sedative klassen. Kartleggingen gir indikasjoner på høyt stress nivå og angst, samt screening på depresjon.

Pedagogisk verktøy for klienten

Kartleggingsverktøyet er først og fremst et pedagogisk instrument for å hjelpe den som har et rusproblem til å få en ny forståelse av det forhold en har utviklet til ett eller flere rusmidler, og ut i fra ny kunnskap få muligheten til positiv vedvarende endring.

Erfaringer fra offentlig/privat sektor

Einar Kaasen har arbeidet som rus og familieterapeut/pedagogisk veileder, både i offentlig og privat poliklinisk sektor, samt i privat døgnbasert behandling innen:

 • Avhengighets forståelse
 • Med avhengighets forståelse
 • Familiesystem
 • Problemforståelse trinn1
 • Løsningsforståelse 2 / 3 trinn.
 • Veiledning i handlingsprogrammet: trinn 4-9
 • Veiledning vedlikehold trinn: 10-12

 

Til familien

Rusavhengighet påvirker hele familien, og berører livskvaliteten radikalt. Et pårørendes liv med en rusavhengig er på samme måte som den rusavhengiges liv, som å leve i et post traumatisk livssyndrom. Post traumatisk stressyndrom kan bl.a sammenlignes med den frykt og uforutsigbarhet som mennesker opplever under krig.

Alle med rusproblemer i familien har mye felles problemer, mentalt, fysisk og sosialt, men alle har også sin egen historie og individuelle problemer. Vi tilbyr derfor både individuell hjelp i tillegg til å komme i kontakt med andre i samme situasjon via Selvhjelpstiftelsen nettverk, og profesjonell ekspertise i veiledning / behandling.
Fysiske problemer: Vi har lagt opp til alternative behandlingsmetoder, som kan tilbys, etter at dere har kommet i kontakt med oss, slik at tilbudet tilpasses dine behov.

Du er ikke alene

Vi vet pr. i dag at det er over 420 pårørende i LAR. Ta derfor kontakt så snart som mulig, slik at vi raskest mulig kan komme i gang med tilbudet til deg, og samtidig få oversikt over hvor mange som ønsker å ta i mot hjelp.

Referanser

Lege Fredrik Fredriksen
Landsforeningen Mot Stoffmisbruk.
Al-Anon = Pårørende til rusavhengige i 12 trinn fellesskap.

 

Slik arbeider vi

Sammensatt terapeutisk tilnærming med Recovery Dynamics som hovedfundament. Vi benytter en sammensatt terapeutisk tilnærming, som er vanlig innen 12-trinnbehandling:

 • Rational Emotiv BehaviorTherapy (REBT)
 • Cognitiv Behavior Therapy (CBT)
 • Reality Therapy (RT)
 • Denial Management Therapy (DMT), høyrisikohåndtering og planlegging, nettverk kartlegging/bygging.

Les vår rapport fra 2018

 

Om Recovery Dynamics

I trinnveiledningen brukes i hovedsak Anonyme alkoholikeres litteratur, og elementer fra Recovery Dynamics (RD).

Om Recovery Dynamics

RD er et manualstyrt behandlingsprogram for bruk i behandling av personer med avhengigheter av alkohol og andre rusmidler. Manualen til RD gjør det mulig for en ensformig behandling slik at pasienter/klienter får det samme terapeutiske budskap uavhengig av den enkelte terapeut. Dette er viktig med hensyn til effektstudiemulighetene.

RD er et terapeutisk behandlingsprogram basert på programmet for tilfriskning funnet i boken Anonyme Alkoholikere (AA). Selv om 12-Trinns felles skapet til AA ikke skal drive behandling, er RD utviklet for å bruke samme program beskrevet i boken til AA i en terapeutisk sammenheng. RD er en operasjonalisering av instruksene beskrevet i boken til AA.

Behandlingsprogrammet

Manualen til RD deler opp leksjoner som utgjør et behandlingsprogram som strekker seg over 28 dager. Individuell tilpasning er selvfølgelig mulig for å kunne implementere modellen i ulike behandlingsprogrammer som døgnbehandling, intensiv/ikke intensive polikliniske behandlinger, halvveis hus, forlenget behandling og oppfølgingsbehandling. Hver leksjon er delt opp i hovedpoenger som gjør det mulig for både korte og lengre økter avhengig av den behandlende populasjonen.

I tillegg til selve RD manualen, er det tilhørende oppgaver for pasienten/klienten. På denne måten blir det en passende blanding av både teori og praktiske oppgaver som øker klient/pasient forståelse og innsikt.

Behandlingsprogrammet beskrevet i RD er en serie utarbeidede handlinger som kommer etter hverandre i en bestemt rekkefølge som har til hensikt å produsere et bestemt resultat. Med utgangspunktet i boken til AA som basis, forankrer RD manualen forståelsen av rusavhengighetsproblemet med billedlige metaforer til hjelp for klienten/pasienten å kunne være med på og ”eie” sitt eget problem. Videre tydeliggjør RD manualen løsningen slik den er definert i boken til AA.

 

Poliklinisk tilbud

Til pårørende

 • Individuell terapi/veiledning
 • Par terapi/veiledning
 • Familie terapi
 • Gruppe terapi
 • Kurs og helge seminarer
 • Etterverns gruppe i Selvhjelpstiftelsens lokaler i Tromsø
 • Nettverksbygging innen 12 trinn miljø: Fadder/ Sponsor-telefon nummer til andre i samme situasjon, møter med andre i samme situasjon 1-2 ganger pr. uke.

Ettervern

 • Oppfølging etter behandling
 • Individuelle samtaler: Veiledning/ terapi
 • Gruppe terapi
 • Kurs og helgeseminar
 • Etterverns gruppe i Selvhjelpstiftelsens lokaler i Tromsø.
 • Nettverks bygging innen 12 trinn miljø: Fadder/sponsor-telefon nummer til andre i samme situasjon, møter med andre i samme situasjon 1-2 ganger pr. uke

Til personer med et aktivt rusproblem

For å kunne gi et effektivt og riktig tilbud til hver enkelt, er det sentralt å finne ut om en person har utviklet en avhengighet eller ikke. Vi tilbyr derfor alltid kartlegging før vi anbefaler videre tiltak.

Vi tilbyr:

 • Kartlegging med ICD-10/ DSM-IV for undersøkelse av hvilket forhold en person har utviklet til ett eller flere stemnings endrende midler. Vi undersøker om personen har: Sosialt bruk, skadelig bruk/misbruk eller avhengighet.
 • Anbefaling av tiltak etter kartlegging.
 • Individuell terapi/veiledning
 • Nettverksbygging innen 12 trinn miljø: Fadder/sponsor-telefon nummer til andre i samme situasjon, møter med andre i samme situasjon 1-2 ganger pr. uke

 

Selvhjelpstiftelsen